Förbesiktning

Förbesiktningen avser normalt en avgränsad, färdigställd, del av entreprenaden. Förbesiktning kan bland annat avse arbete som riskerar att bli svåråtkomligt vid en senare besiktning, men kan också användas i situationen då fel i det aktuella arbetet kommer att bli svårt att avhjälpa efter entreprenadens färdigställande.

Slutbesiktning

Besiktningsman besiktigar likväl kontraktshandlingarna och dokumentation som utförande i entreprenaden. Besiktningen utförs till stor del okulärt med egenkontroller som underlag. Vid godkänd slutbesiktning är entreprenaden överlämnad till beställaren. Beställaren tar nu byggnaden i bruk och entreprenadförsäkringen slutar att gälla. Garantitid inleds med ABS09 två år eller AB/ABT fem år.

Särskild besiktning, efterbesiktning och garantibesiktning

Efter entreprenadtiden kan parterna påkalla särskild besiktning, avseende fel som beställaren påtalat, samt efterbesiktning i syfte att konstatera om ett fel har avhjälpts. Genom sådana besiktningar kan parterna ofta lösa oenigheter utan tids- och kostnadskrävande domstolsprocesser. Vid garantitidens utgång ska även en garantibesiktning hållas.

Överbesiktning

Om part är missnöjd med resultatet från slutbesiktningen kan en överbesiktning påkallas. Överbesiktning ska påkallas senast två veckor efter att parterna tagit del av utlåtandet. Överbesiktningen ersätter slutbesiktningen på den del som besiktningen hänförs till.